een eiland
neemt je mee

life's too short
for black & white

Brouwerseiland is een uniek project. Een verblijfsconcept waar recreatie, natuur en lokale economie duurzaam met elkaar worden verbonden. Een project dat onderdeel is van een lange geschiedenis van gebiedsontwikkeling. Een initiatief met toegevoegde waarde voor de omgeving. Een veelbesproken project. Dit is het verhaal van Brouwerseiland.

De inzet van overheden, ondernemers en natuurorganisaties om van dit gebied een recreatieve hotspot te maken. Initiatieven die elkaar versterken en belangrijk zijn voor de lokale economie. Brouwerseiland als het meest besproken project.
Voor- en tegenstanders. Waar- en onwaarheden. Hele en halve

Brouwerseiland
in de Elsevier

Bekijk het artikel

bestemming
brouwers
eiland

Brouwerseiland: 13 natuurlijke eilandjes gesitueerd in de Zeeuwse Delta, tussen de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Op de plaats van een oude werkhaven aan de binnenzijde van de Brouwersdam verrijst een duurzame archipel, waar natuur en recreatie elkaar ontmoeten en versterken. 

Passend bij de onstuimige schoonheid van de zee en de pracht van het zoutwatermeer (het Grevelingenmeer) zal het gebied van ruim 50 hectare de

schoonheid van de natuur tot uitgangspunt nemen als basis voor recreatie. Op deze manier kan met respect worden genoten van onder meer de vele vogelsoorten, zeehonden en dolfijnen en is verblijven, wandelen, surfen en/of zeilen in dit prachtige gebied een bijzonder mooie ervaring.

bekijk hier de online presentatie geïnteresseerd? schrijf u hier in


aanleg &
bouw

naar aanleg en bouw


wind &
water

naar wind en water


banen &
economie

naar banen en economie


natuur
& leven

naar natuur


lokale
partners

naar de lokale partners


cijfers
& groei

naar de cijfers


press/
publiciteit

naar press & publiciteit

de historie
van brouwerseiland

Het project Brouwerseiland is een initiatief van ondernemers dat samen met regionale partners invulling geeft aan het beleid van gemeenten en provincies om op de Brouwersdam watergebonden recreatieve ontwikkelingen te realiseren. Ontwikkelingen die de economische slagkracht, maatschappelijke ontwikkeling, leefbaarheid en toekomstwaarde voor de inwoners van de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee bevorderen. 

Jarenlang is in structureel overleg met verschillende partijen op een verantwoorde, wetenschappelijke en steeds innovatieve manier gewerkt om te komen tot een goed onderbouwd en geoptimaliseerd plan. Door onafhankelijke specialisten en experts op alle gebieden is veelvuldig en nauwkeurig onderzoek verricht. Brouwerseiland is bestempeld als vliegwielproject, een katalysator voor een gezonde economische toekomst van de regio.

Brouwerseiland staat voor een nieuwe recreatiestandaard, die uit gaat van de natuurlijke omgeving en daarin is ingebed. Op een innovatieve manier wordt een nieuw niveau toegevoegd aan de huidige recreatieve sector. Daarmee wordt ruimte gecreëerd voor een duurzame toekomst voor de regio.
Brouwerseiland, the next step in leisure.

groene archipel

Brouwerseiland zal worden gerealiseerd op de plaats van de Middelplaathaven, overgebleven na de aanleg van de Deltawerken in 1972. De huidige bodem van de haven is op dit moment nog grotendeels afgedekt met een dikke laag verontreinigd slib, er is sprake van een gebrekkige waterdoorstroming en het water is op de diepere delen zuurstofloos. Een grote ecologische uitdaging. Deze voormalige werkhaven wordt getransformeerd tot een groene archipel van 13 natuureilanden met duinen, streekeigen beplanting en een rijke onderwaterwereld. Nieuwe natuur wordt aangelegd op plekken waar het eerst niet was, naadloos aansluitend op de bestaande natuur. Binnen de nieuwe natuur wordt slechts 20% bebouwd. De overige 80% bestaat uit land en water waar volop ruimte is voor flora en fauna. Ook de waterkwaliteit en de onderwaternatuur worden verbeterd. Op deze manier ontstaat een plan waarbij het gehele bebouwde oppervlak buiten de Natura 2000-grens blijft en waarbij gekozen is om de oevers die grenzen aan Natura 2000 te verzachten en te verlengen.

natuur & architectuur

Brouwerseiland is een project waarin natuur, visserij, middenstand en recreatieve voorzieningen geïntegreerd worden. Een duurzaam samenspel van natuur, verblijven, werken en water gerelateerd recreëren. De opzet zonder individuele erfafscheidingen, zorgt voor een doorlopend landschap. De betrokkenheid bij de natuur is overal. Op een gedeelte van de nieuwe natuureilanden worden strandhuizen gerealiseerd die opgenomen worden in het landschap. Binnen en buiten, land en water lopen in elkaar over. Het concept doorbreekt de bestaande recreatieve formats en voorziet in de behoefte van de individueel ingestelde mens die waarde hecht aan exclusiviteit, rust, ruimte, natuur en cultuur. Gebouwd op een ecologische manier met natuurlijke materialen met duurzame energie en -technische voorzieningen.

cijfers & groei

De totale investeringssom voor Brouwerseiland bedraagt € 180 miljoen. Een deel daarvan is reeds uitgegeven gedurende de planvormingsfase. De overige investeringen vinden gedurende 2017 en 2018 plaats. Uit recente berekeningen van het Kenniscentrum Kusttoerisme blijkt dat de aanleg van Brouwerseiland gedurende 2017 werk voor ruim 250 banen zal creëren en gedurende 2018 werk voor bijna 500 banen. Deze banen worden vooral gecreëerd in de bouwsector, maar ook in de zakelijke dienstverlening en de handel (groot- en detailhandel) wordt volop werk gegenereerd. Deze impacts treden niet alleen op tijdens de aanleg en bouw van Brouwerseiland. Na realisatie komt er in de regionale economie jaarlijks een extra input van € 40 miljoen en worden ruim 500 permanente banen extra gecreëerd.

banen & toekomst

Bouwen aan een gezonde toekomst is nooit klaar. De wereld verandert continue en dus ook de wensen en eisen van de bezoekers van Zeeland. Het is aan de ondernemers om daar op in te spelen. Brouwerseiland is een van die ondernemersinitiatieven. Dit zogenaamde vliegwielproject zorgt voor veel werk tijdens de aanleg en bouw voor regionale bouwers en daarna voor veel permanente banen voor de regio. Met Brouwerseiland wordt de weg naar de eilanden Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee geopend voor een nieuwe doelgroep, een aanvulling op de bestaande bezoekers en dat geeft de broodnodige ruimte aan de regionale ondernemers om hun bakens te verzetten. Het enthousiasme is groot. Er zijn al veel gesprekken gaande tussen de verschillende ondernemers over de toekomstige mogelijkheden.

water & recreatie

Daar waar zich nu een werkhaven bevindt, op dit moment in gebruik door Rijkswaterstaat om te laden en te lossen, zal straks een groene recreatieve archipel ontstaan, een natuurlijk geheel vormend met de naastgelegen surf- en recreatiebaai. De locatie, oppervlakte en parkeercapaciteit van de huidige surf- en recreatiebaai blijven onveranderd. De nieuwe oevers naar de surf- en recreatiebaai toe zullen zachter worden. Daar waar nu nog basaltblokken liggenwordt een openbaar strand aangelegd zodat het nog geschikter wordt om er te recreëren. Water en water gerelateerde recreatie zijn een integraal onderdeel van Brouwerseiland. Er is dan ook veel onderzoek gedaan naar de recreatieve kwaliteiten van de Middelplaathaven en haar omgeving. Het ontwerp, de vormgeving van de eilanden en de natuurontwikkeling in het plangebied vergroten deze kwaliteiten en zorgen voor een natuurlijke verbinding met de omgeving. Door bijvoorbeeld gedegen uitgebreide windonderzoeken te laten uitvoeren door verschillende gerenommeerde bureaus kon worden aangetoond dat met de komst van Brouwerseiland er marginale veranderingen op o.a. het windklimaat optreden. De kwaliteit en attractiviteit van de Noordelijk gelegen surf- en recreatiebaai blijven volledig bestaan en worden versterkt. Aan de westkant van de archipel wordt een passantenhaven gerealiseerd, ook geschikt voor grotere schepen. In aanvulling op de recreatieve ligplaatsen die binnen de archipel liggen. Rond de passantenhaven zal een gezellig en interessant openbaar toegankelijk dagrecreatief gebied ontstaan met prachtige vergezichten over het water.

ecologie en economie

Maart 2016 werd in Den Haag de Erfpacht-Raamovereenkomst getekend tussen Staatsbosbeheer, Rijks Vastgoed Bedrijf en Brouwerseiland BV. De erfpachtgelden opgebracht door Brouwerseiland zullen voor een aanzienlijk deel terugvloeien naar de Grevelingen t.b.v. natuurontwikkeling, onderhoud en beheer van de natuur en recreatieve doelen. Deze afspraken zijn vastgelegd voor de lange termijn (50 jaar). Bovendien wordt met deze erfpachtovereenkomst mogelijk een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de financiering van de doorlaat in de Brouwersdam met als doel de verbetering van de onderwaternatuur in het Grevelingenmeer. Brouwerseiland geeft hiermee uitvoering aan de Eco2-gedachte: economie en ecologie in balans. De erfpachtgelden vormen een substantieel deel van het bedrag dat nodig is om de komende jaren zorg te dragen voor de Grevelingen. In onderling overleg tussen betrokken overheden, beheerders en belangenorganisaties zullen de bestedingsdoelen van de gelden worden bepaald.