het verhaal van
brouwerseiland

Brouwerseiland is een uniek project. Een verblijfsconcept waar recreatie, natuur en lokale economie duurzaam met elkaar worden verbonden. Een project dat onderdeel is van een lange geschiedenis van gebiedsontwikkeling met inzet van overheden, ondernemers en natuurorganisaties. Een initiatief met toegevoegde waarde voor de omgeving passend bij de wens van velen om van de Brouwersdam een recreatieve hotspot te maken. Een veelbesproken project. Voor- en tegenstanders. Waar- en onwaarheden. Dit is het verhaal van Brouwerseiland.

brouwers
eiland
in de
actualiteit

naar actueel


green

naar natuur

bestemming
brouwers
eiland

Brouwerseiland: 13 natuurlijke eilandjes gesitueerd in de Zeeuwse Delta, tussen de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Op de plaats van een oude werkhaven aan de binnenzijde van de Brouwersdam verrijst een duurzame archipel, waar natuur en recreatie elkaar ontmoeten en versterken.

Passend bij de onstuimige schoonheid van de zee en de pracht van het zoutwatermeer (het Grevelingenmeer) zal het gebied van ruim 50 hectare de schoonheid van de natuur tot uitgangspunt nemen als basis voor recreatie. Op deze manier kan met respect worden genoten van onder meer de vele vogelsoorten, zeehonden en bruinvissen en is verblijven, wandelen, surfen en/of zeilen in dit prachtige gebied een bijzonder mooie ervaring.

Bekijk hier uw strandhuis


aanleg &
bouw

naar aanleg en bouw


wind &
water

naar wind en water


banen &
economie

naar banen en economie


natuur
& leven

naar natuur


lokale
partners

naar de lokale partners


contact

naar contact


actueel

naar actueel

groene archipel

Brouwerseiland zal worden gerealiseerd op de plaats van de Middelplaathaven, overgebleven na de aanleg van de Deltawerken in 1972. De huidige bodem van de haven is op dit moment nog grotendeels afgedekt met een dikke laag verontreinigd slib, er is sprake van een gebrekkige waterdoorstroming en het water is op de diepere delen zuurstofloos. Een grote ecologische uitdaging. Deze voormalige werkhaven wordt getransformeerd tot een groene archipel van 13 natuureilanden met duinen, streekeigen beplanting en een rijke onderwaterwereld. Nieuwe natuur wordt aangelegd op plekken waar het eerst niet was, naadloos aansluitend op de bestaande natuur. Het gebied van ruim 50 hectare bestaat voor 32% uit water. De rest is land. Van het totaal is 7% bebouwd met natuurlijke materialen, gelegen in een volledig duinlandschap passend bij de omgeving. Ook de waterkwaliteit en de onderwaternatuur worden verbeterd. Op deze manier ontstaat een plan waarbij het gehele bebouwde oppervlak buiten de Natura 2000-grens blijft en waarbij gekozen is om de oevers die grenzen aan Natura 2000 te verzachten en te verlengen.

natuur & architectuur

Brouwerseiland is een project waarin natuur, visserij, middenstand en recreatieve voorzieningen geïntegreerd worden. Een duurzaam samenspel van natuur, verblijven, werken en water gerelateerd recreëren. De opzet zonder individuele erfafscheidingen, zorgt voor een doorlopend landschap. De betrokkenheid bij de natuur is overal. Op een gedeelte van de nieuwe natuureilanden worden strandhuizen gerealiseerd die door hun ontwerp opgenomen worden in het landschap. Binnen en buiten, land en water lopen in elkaar over. Het concept doorbreekt de bestaande recreatieve formats en voorziet in de behoefte van de individueel ingestelde mens die waarde hecht aan exclusiviteit, rust, ruimte, natuur en cultuur. Gebouwd op een ecologische manier met natuurlijke materialen met duurzame energietechnische voorzieningen.

cijfers & groei

De totale investeringssom voor Brouwerseiland bedraagt € 180 miljoen. Een deel daarvan is reeds uitgegeven gedurende de planvormingsfase. De overige investeringen vinden gedurende 2017 en 2018 plaats. Uit recente berekeningen van het Kenniscentrum Kusttoerisme blijkt dat de aanleg van Brouwerseiland gedurende 2017 werk voor ruim 250 banen zal creëren en gedurende 2018 werk voor bijna 500 banen. Deze banen worden vooral gecreëerd in de bouwsector, maar ook in de zakelijke dienstverlening en de handel (groot- en detailhandel) wordt volop werk gegenereerd. Deze impacts treden niet alleen op tijdens de aanleg en bouw van Brouwerseiland. Na realisatie komt er in de regionale economie jaarlijks een extra input van € 40 miljoen en worden ruim 500 permanente banen extra gecreëerd.

banen & toekomst

Bouwen aan een gezonde toekomst is nooit klaar. De wereld verandert continue en dus ook de wensen en eisen van de bezoekers van Zeeland. Het is aan de ondernemers om daar op in te spelen. Brouwerseiland is een van die ondernemersinitiatieven.Brouwerseiland wil bovendien een vliegwiel zijn. Dat is onderdeel van het plan. Er wordt bij aanleg en bouw gekozen voor regionale bouwers en na realisatie, zo veel als mogelijke, voor lokale partijen. Zo creëert Brouwerseiland met partners blijvend werkgelegenheid, banen voor inwoners. Daarnaast wordt met Brouwerseiland de weg naar de eilanden Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee geopend voor een nieuwe doelgroep bezoekers, een aanvulling op de bestaande bezoekers. Dat geeft de broodnodige ruimte aan regionale ondernemers en geeft kansen. Het enthousiasme ondernemers is groot.

water & recreatie

Daar waar zich nu een niet openbare werkhaven bevindt, in gebruik bij Rijkswaterstaat voor laden en lossen, ontstaan een groene recreatieve oase. Een archipel dat een natuurlijk geheel vormt met de naastgelegen surf- en recreatiebaai. Deze bestaande baai wordt volledig gerespecteerd en ook als Brouwerseiland bestaat kan uitstekend in deze baai worden gerecreëerd, waaronder surfen. De aanwezige betonblokken worden verwijderd en de nieuwe oevers krijgen een natuurlijk karakter. Er komt een openbaar strand. Onderdeel van het gehele project Brouwerseiland is water en water gerelateerde recreatie met onder meer een passantenhaven naast de ligplaatsen in het project. Een gezellig, openbaar toegankelijk dagrecreatief gebied met prachtige vergezichten over het water vormt het sluitstuk en zo heeft Brouwerseiland voor ieder wat wils.

ecologie en economie

Brouwerseiland is een project dat ecologie en economie met elkaar verbindt. Per saldo voegt Brouwerseiland natuur aan de omgeving toe en daarnaast betekent de komst van Brouwerseiland een structurele inkomstenbron voor Staatsbosbeheer en het Rijksvastgoedbedrijf. Laatstgenoemden hebben met de initiatiefnemer van Brouwerseiland een erfpachtovereenkomst gesloten voor 50 jaar. De vergoeding die jaarlijks voor de erfpacht moet worden betaald kan door Staatsbosbeheer worden aangewend voor natuurontwikkeling, onderhoud en beheer van de natuur, in het bijzonder de verbetering van de kwaliteit van het Grevelingenmeer. In totaal gaat het om een bedrag van minimaal EUR …,--. De betrokken overheden, beheerders en belangenorganisaties kunnen gezamenlijk de wijze van besteding van de gelden bepalen.