nieuwe
natuur

natuur
& leven

Brouwerseiland creëert direct nieuwe natuur. Een oude werkhaven verdwijnt en er komt een natuurlijk landschap voor in de plaats. Daarop is weliswaar bebouwing aanwezig, maar dit is slechts een klein deel van het gehele projectgebied en staat in natuur dat qua vorm en vegetatie aansluit op de natuur die in de omgeving aanwezig is. De nieuwe natuur bestaat zowel uit land als water, met extra aandacht voor de onderwaternatuur. Berichten over een dood Grevelingenmeer moeten tot het verleden gaan behoren en flora en fauna moeten ruim baan krijgen.

Daarnaast betekent Brouwerseiland een structurele inkomstenbron voor Staatsbosbeheer: € 1.300.000,- per jaar aan erfpachtcanon gedurende 50 jaar. Geld dat geïnvesteerd kan worden in natuur. Lees daarover hieronder meer.

De grond benodigd voor de realisatie van Brouwerseiland wordt door Brouwerseiland B.V. in erfpacht verkregen van Staatsbosbeheer. In december 2019 is de erfpachtovereenkomst, in navolging van het hoofdlijnenakkoord tussen Brouwerseiland B.V., Staatsbosbeheer en het Rijksvastgoedbedrijf, getekend. Ieder jaar, gedurende 50 jaar, ontvangt Staatsbosbeheer een erfpachtvergoeding van circa
€ 1.300.000,-. De erfpachtvergoeding opgebracht door Brouwerseiland zal 

voor een aanzienlijk deel worden benut voor natuurontwikkeling, onderhoud en beheer van natuur- en recreatieve doelen in en rondom de Grevelingen. Staatsbosbeheer bepaalt de specifieke besteding in overleg met onder meer belangenorganisaties voor natuur. 

Deze constructie zorg voor economie en ecologie in balans: de eco2-gedachte.

verbeteren van de onderwaternatuur

Tijdens de voorbereiding van het plan Brouwerseiland bleek al snel dat met name de onderwaterecologie van de 55 hectare grote Middelplaathaven in slechtere staat was dan verwacht.

In de huidige situatie is de bodem van de werkhaven grotendeels bedekt met een dikke laag licht verontreinigd slib. Maar liefst 87% van het water is op diepte grotendeels zuurstofloos. Een zeer gebrekkige doorstroming in de haven is hier grotendeels de oorzaak van.

Dat veroorzaakt gelaagdheid (stratificatie) van zoutgehalte en watertemperatuur in de zes tot tien meter diepe haven.

De onderwaterflora kan zich niet of slecht ontwikkelen en waterdieren zoeken elders hun heil. De waterkwaliteit (doorstroming) en een gevarieerd, natuurlijk (onderwater)landschap zijn belangrijke en sturende factoren in het ontwerp van Brouwerseiland.

 

De nieuwe natuur moet ecologische betekenis hebben en tegelijkertijd een goede basis bieden voor het inpassen van de strandvilla’s.

De vorming van de archipel creëert een grote diversiteit aan dieptes. Schoon zand zorgt voor nieuwe ondieptes in het water. Er ontstaan passende, karakteristieke biotopen en het versterkt de biodiversiteit.

De huidige strekdam wordt op een aantal plaatsen doorbroken. Dit leidt tot meer stroming en dynamiek.

 

Het nieuwe ondiepe, zuurstofrijke water biedt alle mogelijkheden voor een grotere diversiteit aan planten en dieren boven en onder water.

Nieuwe openbare baaien, haventjes en diverse oevertypen verlengen de oever met een positief effect op flora en fauna, terwijl tegelijkertijd het recreatieve plezier wordt vergroot.

Het ontwerp van Brouwerseiland houdt rekening met een toekomstige extra doorlaat en getijdewerking in de Grevelingen.