actualiteiten
over
brouwerseiland

informatie
op basis
van feiten

Over Brouwerseiland is de afgelopen jaren veel geschreven. Het project is zeer bijzonder en daarover alleen al is veel te vertellen. Deze website informeert u over alle facetten van het project. Dit websiteonderdeel biedt ruimte om ontwikkelingen mede te delen, visies te geven, feiten op te sommen en documenten te delen.

Bij een project als deze waar zo veel belangen samen komen, is informeren de basis. Informatie om gemaakte keuzes uit te leggen en vervolgens een gesprek daarover te voeren. Er zijn, zoals altijd, voor ieder standpunt voor- en tegenargumenten. Bekijk je het groter geheel, voorbij de grenzen van het project en ingezoomd op de omgeving waarin het ligt en de bijzonderheden van die omgeving, dan worden de keuzes rondom Brouwerseiland en de visie van initiatiefnemers duidelijk en begrijpelijk.

Wilt u meer weten? U kunt altijd contact opnemen!

geen definitief ‘nee’ van de Raad van State

Op 30 april 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State haar visie gegeven op het door de gemeente Schouwen-Duiveland vastgestelde bestemmingsplan in verband met het project Brouwerseiland en de vergunningen die voor het project waren verleend door onder andere het rijk, de provincie Zeeland en de gemeente Schouwen-Duiveland.

De Raad van State heeft in de uitspraak de tientallen bezwaren van de zeil- en surfclubs en natuurorganisaties beoordeeld.Uiteindelijk zijn slechts enkele bezwaren gegrond verklaard, maar deze gegrondverklaring heeft wel tot gevolg gehad dat de Raad

van State het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de natuurvergunning heeft vernietigd. Alle overige bezwaren zijn door de Raad van State gemotiveerd afgewezen. Op al die onderdelen voldeden het bestemmingsplan en de vergunningen aan de voorschriften en hebben de overheden op goede gronden tot hun besluiten kunnen komen. 

Voordat Brouwerseiland er kan komen moeten de betrokken overheden van de Raad van State slechts enkele onderdelen van de besluiten herstellen, nadere onderbouwing geven of een nader onderzoek uitvoeren. Daarmee kunnen de tekortkomingen worden weggenomen.

Daarna kan het project Brouwerseiland in principe alsnog doorgang vinden. “De uitspraak hoeft geen definitief einde te betekenen voor het project Brouwerseiland.”, aldus de Raad van State. Het persbericht van de Raad van State leest u hier. De hele uitspraak kunt u hier lezen. 

Brouwerseiland B.V. heeft kennisgenomen van de uitspraak. Zij is teleurgesteld, maar constateert dat het overgrote deel van de geuite bezwaren ongegrond zijn verklaard door de Raad van State. Dat sterkt haar in de gedachte dat het project Brouwerseiland een bijzonder project is.

Een project van toegevoegde waarde voor het gebied door toevoeging van nieuwe natuur aan de bestaande leefomgeving en het naastgelegen natuurgebied. Een uniek recreatief verblijfsconcept met een belangrijke economische en maatschappelijke motor voor de toekomst van Schouwen-Duiveland. 

Brouwerseiland B.V. zal zich beraden over de uitspraak en de gevolgen hiervan voor de toekomst van het project. Vooralsnog ziet zij geen aanleiding haar ambities voor het project te veranderen.

beleid en besluiten over brouwerseiland

Het project Brouwerseiland maakt al jarenlang onderdeel uit van het beleid van de provincie Zeeland en de gemeenten Schouwen-Duiveland en (inmiddels) Goeree-Overflakkee. 

Het begon allemaal met het besluit bij de aanleg van de dammen die het Grevelingenmeer afsluiten (Grevelingendam 1965 / Brouwersdam 1971) om de beide dammen voor recreatieve doeleinden te benutten, gevolgd door een actieprogramma van het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen in 2007. Het doel: vergroting van de dynamiek rondom de Brouwersdam en het Grevelingenmeer. 

Vervolgens werd het project Brouwerseiland (voorheen bekend onder de naam: Jachthaven van de Toekomst) in 2010 door de gemeente Schouwen-Duiveland omarmd. Het was een van de projecten die in de jaren na 2010 rondom het Grevelingenmeer gerealiseerd moesten worden. Bekijk hieronder de kaart voor de locatie van Brouwerseiland. De inzet van de betrokken organisaties en partijen was de Brouwersdam een plaats te maken voor hoogwaardige recreatieve doeleinden. Een hotspot voor de recreant. Brouwerseiland werd bovendien gezien als belangrijk vliegwiel voor de economie van de omliggende regio. Lees daarover hier meer.

Het project Brouwerseiland is de transformatie van een oude (vervuilde) werkhaven (Middelplaathaven) overgebleven na aanleg van de Deltawerken gelegen aan de binnenzijde van de Brouwersdam, langs de N57, tussen de eilanden Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee, tot 13 natuurlijke eilandjes met verblijfsrecreatieve eenheden en voorzieningen. Een uniek project dat uitgaat van het maken van nieuwe natuur die volledig aansluit op de bestaande natuur, deze versterkt en daarvan onderdeel wordt.
Meer weten? Kijk hier.

Structuurvisie, beeldkwaliteitsplan, gebiedsplan, exploitatieovereenkomst, ontheffing, bestemmingsplan en vergunningen voor Brouwerseiland volgen in de jaren daarop (2011-2018). 

Anno 2017 steunen partijen die vanaf het begin actief en zeer positief betrokken waren bij de plannen voor de Brouwersdam plotseling niet langer het project Brouwerseiland. Ook partijen die inmiddels hun eigen plannen aan de Brouwersdam wel hebben kunnen realiseren. Natuurorganisaties en surfers keren zich tegen Brouwerseiland en laten de door de overheid (rijk, provincie en gemeente) genomen besluiten toetsen door de rechter. Op 30 april 2019 doet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak. 

De hele tijdlijn lezen? Lees deze hier.

de 3 P's van brouwerseiland

De afgelopen jaren verschenen er twee boeken die  het duurzame karakter, de filosofie en het planconcept van Brouwerseiland uiteenzetten. De kern: People, Planet en Prosperity.

Brouwerseiland is een duurzame ontwikkeling. De drie elementen, People (mensen), Planet (planeet/milieu) en Prosperity (welvaart), vormen een harmonieus geheel.

Bij de ontwikkeling van het project is deze balans steeds het middelpunt geweest en de keuzes tijdens de ontwikkeling en op alle terreinen, bevestigen dit. Op basis van kennis, een positieve en verantwoordelijke grondhouding ten opzichte van de 3 P’s is zowel technisch, landschappelijk, ecologisch als op maatschappelijk gebied een project met een duurzaam karakter gevormd.

Passie, kennis, innovatie, vakmanschap, leergierigheid, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is onze wereld waarmee we nieuwe werelden creëren.

Meer weten, lees het hier