sporen
in het zand

verantwoord
wetenschappelijk
innovatief

Brouwerseiland is een voor Nederland spectaculair waterbouwkundig project. Het uiteindelijk resultaat is technisch innovatief en bijzonder. Dat geldt ook voor de aanlegfase. Een project als Brouwerseiland stelt hoge eisen op ieder gebied. Het vraagt om kennis, vakmanschap en grote zorgvuldigheid. Jarenlang is in structureel overleg met verschillende partijen op een verantwoorde, wetenschappelijke en steeds innovatieve manier gewerkt om te komen tot een goed onderbouwd en geoptimaliseerd plan. Door onafhankelijke specialisten en experts op alle gebieden is veelvuldig en nauwkeurig onderzoek verricht.

de weg naar de bouw

Tien jaar na de eerste stappen zijn in 2017/2018 alle besluiten voor de realisatie van Brouwerseiland genomen door betrokken overheden. De historie lezen, kijk hier. 

De door de overheden genomen besluiten worden uiteindelijk in 2019 door de hoogste bestuursrechter van Nederland getoetst. De conclusie is dat niet alle besluiten stand kunnen houden, omdat er enkele tekortkomingen zijn vastgesteld. Omdat veel onderdelen van de besluiten van de overheden volgens de rechter juist zijn, is de weg naar de bouw van Brouwerseiland volgens de rechter niet afgesloten. Initiatiefnemers werken aan herstel van gebreken in de besluiten. 

 

De hele tijdlijn vindt u hier:

 1. 2007: Vaststelling Actieprogramma Zicht op de Grevelingen door Natuur- en recreatieschap de Grevelingen.
 2. 2009, 26 november: Vaststelling Raamplan Entree Brouwersdam Zuid door gemeenteraad Schouwen-Duiveland (onderdeel van de Economische Visie Brouwersdam en de projectenlijst ’10 voor de Brouwersdam’).
 3. 2010, mei: Tussenbalans Zicht op de Grevelingen.
 4. 2010, 27 mei: Uitvoeringsprogramma Brouwersdam Zuid, vastgesteld door de gemeenteraad Schouwen-Duiveland.
 5. 2010, oktober: Projectplan Duurzame Jachthaven van de Toekomst.
 1. 2010, 11 november: Intentieovereenkomst met betrekking tot project Duurzame Jachthaven van de Toekomst tussen gemeente Schouwen-Duiveland en initiatiefnemer.
 2. 2011, 3 oktober: Vaststelling verblijfseenheden Jachthaven van de Toekomst door gemeenteraad Schouwen-Duiveland (dat gezien wordt als instemming van de gemeenteraad met het projectplan Jachthaven van de Toekomst.
 3. 2012, 26 april: Vaststelling Structuurvisie Brouwersdam Zuid (inclusief MER) door gemeenteraad Schouwen-Duiveland.
 4. 2012, 26 april: Vaststelling Gebiedsvisie door gemeenteraad Schouwen-Duiveland.
 5. 2012: Vaststelling door Rijksoverheid van het Barro (Besluit Algemene regels ruimtelijke ordening) inhoudende regels over het bouwen op een primaire zeewering.
 6. 2014, 21 januari: Einddocument Jachthaven van de Toekomst, vastgesteld door de gemeenteraad Schouwen-Duiveland.
 7. 2014, 23 januari: Openbare informatiebijeenkomst georganiseerd door de gemeente over het project en het Einddocument Jachthaven van de Toekomst.
 8. 2014: Vaststelling Collegeprogramma Schouwen-Duiveland voor periode 2014-2018 met als onderdeel Brouwerseiland.
 9. 2015, 30 april: Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Brouwerseiland, vastgesteld door gemeenteraad Schouwen-Duiveland.
 1. 2015, 6 juli: Publicatie Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Milieueffectrapportage (MER).
 2. 2015, 17 juli: Ondertekening Exploitatieovereenkomst tussen gemeente Schouwen-Duiveland en Brouwerseiland B.V. 
 3. 2015, 27 oktober: Besluit van het College van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland over Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Milieueffectrapportage (MER).
 4. 2015, 3 december: Besluit gemeenteraad Schouwen-Duiveland tot besluitvorming via coördinatieregeling voor project Brouwerseiland.
 5. 2016, februari 8: Openbare terinzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan door de gemeente Schouwen-Duiveland, alsmede het concept Milieueffectrapportage (MER).
 6. 2016, 12 april: Hoofdlijnenakkoord over erfpachtovereenkomst tussen Brouwerseiland B.V., Staatsbosbeheer en het Rijksvastgoedbedrijf.
 7. 2016, 22 april: Publicatie Advies Commissie MER over Milieueffectrapportage Brouwerseiland.
 8. 2016, 1 augustus: Openbare terinzagelegging van ontwerpvergunningen Natuurbeschermingswet 1998 en Ontgrondingswet (droge deel) door gedeputeerde staten van de provincie Zeeland.
 9. 2016, 10 oktober: Gemeenteraadsvergadering Schouwen Duiveland met besluit afhandeling amendement ‘Visserij’ en motie ‘Surfspot’.
 1. 2016, 28 november: Openbare terinzagelegging ontwerp van het ontwerp bestemmingsplan door de gemeente Schouwen-Duiveland, alsmede de Milieueffectrapportage (MER) en de omgevingsvergunning voor bouwen.
 2. 2016, 6 december: Verlening vergunning Natuurbeschermingswet 1998 en Ontgrondingswet (droge deel) door gedeputeerde staten van de provincie Zeeland (wijzigingsbesluiten van 26 juni en 30 oktober 2018).
 3. 2017, 22 maart: Besluit minister van Infrastructuur en Milieu (thans: de minister van Infrastructuur en Waterstaat) tot ontheffing van Barro.
 4. 2017, 29 juni: Vaststelling Bestemmingsplan Brouwerseiland door de gemeenteraad Schouwen-Duiveland en verlening van de omgevingsvergunning door het College van burgemeesters en wethouders van Schouwen-Duiveland.
 5. 2017, 30 oktober: Verlening van de Waterwetvergunning en ontgrondingsvergunning (natte deel) door Rijkswaterstaat.
 6. 2019, 30 april: Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarbij natuurwet- en omgevingsvergunning, evenals besluit tot vaststelling bestemmingsplan worden vernietigd. Water- en ontgrondingsvergunning en ontheffing Barro blijven in stand. Lees het persbericht hier. Lees hele uitspraak hier.

wij maken deel uit van de geschiedenis van dit gebied

Nieuw land aanleggen, eilanden creëren? Daarvoor heb je een ervaren bouwer nodig, die alles weet van zand, wind en water. Een bedrijf met mannen van staal en imposant materieel. Dat stoere en gezonde bedrijf is er. Van Hollandse bodem en met alle techniek, kennis en vakmanschap aan boord: Boskalis Nederland.

“Elke keer als ik in de richting van de Brouwersdam rijd, komt dat geweldige gevoel weer naar boven van ruimte, onthaasting en relativering. Dit gebied met al zijn recreatieve mogelijkheden kent zo’n bijzondere geschiedenis van waterbouw en maritieme techniek.”

Pim van der Knaap, directeur van Boskalis Nederland, heeft een passie voor Zeeland. “Als directeur ben ik er trots op dat ons bedrijf deel uitmaakt van de geschiedenis van dit gebied. Na de watersnoodramp in 1953 hebben wij geholpen met het herstel van de dijken. Ook hebben we een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de Deltawerken.”

Nog elke dag

“Tot op de dag van vandaag zijn we een van Nederlands meest vooruitstrevende waterbouwers”, vervolgt Van der Knaap. “Met ruim 1.200 collega’s bouwt Boskalis Nederland dagelijks voor

en door heel Nederland grote, complexe waterbouwkundige en infrastructurele werken. Je kunt denken aan Ruimte voor de Rivier en kustbescherming. Vorig jaar hebben we de Tweede Maasvlakte opgeleverd.”

Innovatief én aandachtig

Wat Boskalis Nederland ook aanpakt, de werkwijze blijft altijd gelijk. Innovatief, gedegen en met aandacht en zorg voor de natuur. Van der Knaap: “Brouwerseiland is bij uitstek een project waar Boskalis Nederland alle kennis en ervaring die het in huis heeft in de praktijk kan brengen. Op de plek waar we ooit met succes het gevecht met het water zijn aangegaan, ligt nu voor ons de unieke kans om nieuw land te creëren.”

Building with nature

Boskalis is van oudsher partner in baggerwerkzaamheden. Het bedrijf legt havens aan, creëert land en beschermt kusten en oevers tegen het water. Voorbeelden zijn een kunstmatig wooneiland bij Panama, het vergroten van de oppervlakte van het uit dertig eilanden bestaande land Bahrein of het

waterfront in Harderwijk. “Op zulke toonaangevende zijn we maar wat trots. Naast kwaliteit en veiligheid vinden we aandacht voor onze omgeving belangrijk. Nationaal en internationaal zetten we ons in voor de natuur via ons innovatieve programma Building with Nature.”

Natuurvriendelijke oevers

Boskalis zorgt er niet alleen voor dat het milieu zo min mogelijk wordt belast, het bedrijf verbetert waar mogelijk de natuur. “Brouwerseiland bouwen we met respect voor bestaande flora en fauna. Daarnaast verbeteren we de bestaande ecologie. We leggen kilometers extra oevers aan op een natuurvriendelijke manier. We brengen zilte vegetatie als zeekraal en zegge aan. Die oevers kunnen zich heel natuurlijk ontwikkelen en worden al snel een goed leef- en foeragegebied voor vogels, vissen, krabben, kreeften en schelpdieren. Het vergroot ook de natuurwaarden. We leggen ook een duingebied aan dat de luwte geeft om heerlijk te recreëren en dat tegelijkertijd de kust beschermt. Dat is bouwen met de natuur.”