sporen
in het zand

verantwoord
wetenschappelijk
innovatief

We staan aan de vooravond van een voor Nederland spectaculair waterbouwkundig project. Waarbij het uiteindelijk resultaat, maar zeker ook de aanleg van de eilanden, technisch innovatief en heel bijzonder zal zijn. Een project van dergelijke omvang stelt hoge eisen op ieder gebied. Het vraagt om kennis, vakmanschap en grote zorgvuldigheid. Jarenlang is in structureel overleg met verschillende partijen op een verantwoorde, wetenschappelijke en steeds innovatieve manier gewerkt om te komen tot een goed onderbouwd en geoptimaliseerd plan. Door onafhankelijke specialisten en experts op alle gebieden is veelvuldig en nauwkeurig onderzoek verricht.

8 september 2016

Brouwerseiland is planologisch al 10 jaar in voorbereiding

Het Grevelingenmeer is ontstaan door de aanleg van de Grevelingendam in 1965 en de Brouwersdam (1971). De overheid bestempelde het nieuwe zoutwatermeer  tot natuurgebied. De Brouwersdam werd dé plaats voor recreatieve doeleinden.

Later is dit vastgelegd in de visie: Zicht op de Grevelingen (Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen e.a., 2006).

De provincies Zuid-Holland en Zeeland en de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goedereede stelden vervolgens in 2007 de Economische Visie Brouwersdam op. Daarin namen zij adviezen op om de Brouwersdam verder te ontwikkelen.

Dit alles leidde ertoe dat de Jachthaven van de Toekomst, nu Brouwerseiland genoemd, in het provinciale Omgevingsplan 2012-2018 werd opgenomen. De provincie ziet Brouwerseiland als een gebiedsontwikkeling in combinatie met de ontwikkeling van verblijfsrecreatie op Schouwen-Duiveland. Samen versterken zij de recreatieve mogelijkheden, passend bij het concept Water, Land en Zee.

Net als het Omgevingsplan van de provincie beschouwen ook de documenten Gebiedsplan Grevelingen 2010-2020 en het Masterplan Watersport Brouwerseiland als een toekomstbestendige verblijfsrecreatieve hotspot.

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft met de Structuurvisie Brouwersdam-Zuid in 2012 haar ambitie voor de toekomst van dit gebied beschreven. Zij ziet Brouwerseiland als een vliegwielproject.

29 augustus 2016

Openbare besluit- en beleidsvorming Duurzame Jachthaven van de Toekomst / Brouwerseiland

 1. Zicht op de Grevelingen 2007. Het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen is in 2007 gestart met actieprogramma ‘Zicht op de Grevelingen’. Samen met zeventien partnerorganisaties zet het zich in voor vergroting van de dynamiek in het gebied.
 2. Raamplan Entree Brouwersdam Zuid. Vastgesteld door de gemeenteraad S-D op 26 november 2009. (Dit raamplan is een onderdeel van de Economische Visie Brouwersdam en de projectenlijst ’10 voor de Brouwersdam’)
 3. Tussenbalans na twee jaar Zicht op de Grevelingen, mei 2010.
 4. Uitvoeringsprogramma Brouwersdam Zuid, vastgesteld door de gemeenteraad S-D op 27 mei 2010.
 5. Projectplan Duurzame Jachthaven van de Toekomst, oktober 2010.
 6. Intentieovereenkomst gemeente Schouwen Duiveland – Jachthaven van de Toekomst BV 11 november 2010.
 7. Verblijfseenheden Jachthaven van de Toekomst BV (=instemming door de raad met ontwikkeling JvdTbv). Vastgesteld door de gemeenteraad S-D op 3 oktober 2011.
 8. Structuurvisie Brouwersdam Zuid (inclusief MER). Vastgesteld door de gemeenteraad S-D op 26 april 2012.
 9. Gebiedsvisie, vastgesteld door de gemeenteraad S-D op 26 april 2012.
 1. Mogelijkheid bouwen op een primaire zeewering; vaststelling wet Barro; 2012.
 2. Einddocument Jachthaven van de Toekomst BV, vastgesteld door de gemeenteraad S-D op 21 januari 2014.
 3. Openbare gemeentelijke informatiebijeenkomst over het project en het einddocument op 23 januari 2014.
 4. Brouwerseiland opgenomen in het collegeprogramma Schouwen-Duiveland 2014-2018.
 5. Beeldkwaliteitplan Brouwerseiland vastgesteld door de gemeenteraad S-D op 30-4-2015.
 6. Publicatie Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) MER op 6 juli 2015.
 7. Tekenen Exploitatieovereenkomst Brouwerseiland en gemeente op 17 juli 2015.
 8. Besluit College van B&W S-D over de oplegnotitie NRD MER op 27 oktober 2015.
 9. Besluit gemeenteraad S-D over de coördinatieregeling op 3 december 2015.
 10. Voorontwerp bestemmingsplan + concept MER ter inzage vanaf 8 februari 2016.
 11. Publicatie advies Commissie MER op 22 april 2016.
 12. 12 april 2016: Ondertekenen Hoofdlijnen akkoord Erfpacht Brouwerseiland.
 1. Ter inzage legging ontwerpvergunningen Natuurbeschermingswet 1998 en Ontgrondingswet (voor het droge deel) van 1 augustus tot en met 12 september 2016.
 2. 10 oktober 2016: Akkoord Gemeenteraad Schouwen-Duiveland afhandeling amendement ‘visserij’ en motie ‘surfspot’, procedure kan worden vervolgd.
 3. Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan + MER + Omgevingsvergunning bouwen van 28 november 2016 tot 9 januari 2017.
 4. 6 december 2016: verlenen vergunning Natuurbeschermingswet 1998 en Ontgrondingenwet (droge deel), door GS van Zeeland.
 5. 22 maart 2017; besluit barro ontheffing. Minister Melanie Schultz heeft geen bezwaar tegen de aanleg van Brouwerseiland in de Grevelingen.
 6. Vaststelling Bestemmingsplan Brouwerseiland gemeenteraad S-D en verlening Omgevingsvergunning, 29 juni 2017.
 7. RWS verleent Waterwet vergunning en Ontgrondingsvergunning waterbodem, 30 oktober 2017.