nieuwe
natuur

natuur
& leven

Daar waar zich nu een werkhaven bevindt, op dit moment in gebruik door Rijkswaterstaat om te laden en te lossen, zal straks een groene archipel ontstaan.
Dat is niet niks. De huidige haven is zo'n tien meter diep, de bodem is grotendeels bedekt met een dikke laag licht verontreinigd slib en het water is in de diepere delen zuurstofloos. Een grote ecologische uitdaging diende zich aan. Met hart en ziel is dit opgepakt en een doortimmerd plan voor nieuwe natuur is de uitkomst.
Wat wordt er bedoeld met nieuwe natuur? Nieuwe natuur is precies wat het woord al zegt: aangelegde natuur op plaatsen waar zij eerst niet was. De nieuwe natuur van Brouwerseiland sluit in vorm en vegetatie aan op de bestaande natuur en vergroot haar. Een deel, namelijk 20 procent, van de nieuwe natuur wordt bebouwd; 80 procent blijft dus onbebouwd. Deze nieuwe natuur bestaat uit land en water. Daarbij is veel aandacht voor de waterkwaliteit met als doel de onderwaternatuur te verbeteren. De nu nog grotendeels ‘dode’ waterplas wordt dankzij ecologen een gezonde archipel die alle ruimte biedt voor flora en fauna.

Maart 2016 werd in Den Haag de Erfpacht-Raamovereenkomst getekend tussen Staatsbosbeheer, Rijks Vastgoed Bedrijf en Brouwerseiland BV.
De erfpachtgelden opgebracht door Brouwerseiland zullen voor een aanzienlijk deel terugvloeien naar de Grevelingen t.b.v. natuurontwikkeling, onderhoud en beheer van de natuur en recreatieve doelen. Deze afspraken zijn vastgelegd voor de lange termijn (50 jaar). Bovendien wordt met deze erfpachtovereenkomst mogelijk een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de financiering van de doorlaat in de Brouwersdam met als doel de verbetering van de onderwaternatuur in het Grevelingenmeer.

Brouwerseiland geeft hiermee uitvoering aan de Eco2-gedachte: economie en ecologie in balans. De erfpachtgelden vormen een substantieel deel van het bedrag dat nodig is om de komende jaren zorg te dragen voor de Grevelingen. In onderling overleg tussen betrokken overheden, beheerders en belangenorganisaties zullen de bestedingsdoelen van de gelden worden bepaald.

10 september 2016

Verbeteren van de onderwaternatuur

Tijdens de voorbereiding van het plan Brouwerseiland bleek al snel dat met name de onder water ecologie van de 55 hectare grote Middelplaathaven in slechtere staat was dan verwacht.

In de huidige situatie is de bodem van de werkhaven grotendeels bedekt met een dikke laag licht verontreinigd slib. Maar liefst 87% van het water is op diepte grotendeels zuurstofloos. Een zeer gebrekkige doorstroming in de haven is hier grotendeels de oorzaak van. Dat veroorzaakt gelaagdheid (stratificatie) van zoutgehalte en watertemperatuur in de zes tot tien meter diepe haven. De onderwaterflora kan zich niet of slecht ontwikkelen en waterdieren zoeken elders hun heil.

De waterkwaliteit (doorstroming) en een gevarieerd, natuurlijk (onderwater)landschap zijn dan ook belangrijke en sturende factoren in het ontwerp van Brouwerseiland. De nieuwe natuur moet ecologische betekenis hebben en tegelijkertijd een goede basis bieden voor het inpassen van de recreatiewoningen.

De vorming van de archipel creëert een grote diversiteit aan dieptes. Schoon zand zorgt voor nieuwe ondieptes in het water. Er ontstaan passende, karakteristieke biotopen en het versterkt de biodiversiteit.

De huidige strekdam wordt op een aantal plaatsen doorbroken. Dit leidt tot meer stroming en dynamiek. Het nieuwe ondiepe, zuurstofrijke water biedt alle mogelijkheden voor een grotere diversiteit aan planten en dieren boven en onder water.

Nieuwe openbare baaien, haventjes en diverse oevertypen verlengen de oever en vergroten het recreatieve plezier.

Het ontwerp van Brouwerseiland houdt rekening met een toekomstige extra doorlaat en getijdewerking in de Grevelingen.